Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2013

If I had had the power to prevent my own birth I should certainly never have consented to accept existence under such ridiculous conditions.
Fyodor Dostoyevsky, The Idiot 
Reposted bybeemuviellsiriusminerva

February 13 2013

December 23 2012

Do you understand, do you understand, my dear sir, what it means when there is no longer anywhere to go?
Fyodor Dostoevsky, Crime and Punishment.
Reposted byginstyTorZiraelmuvielllexxiezooziacpt

July 10 2012

The Idiot, Fyodor Dostoyevsky
Reposted byitsaconnymphtsssulvarexistentialeglerionmadialenetoken0ephemereal

May 28 2012

April 27 2010

 Myśli pani, że mam im za złe to, że kłamią? Ani mi się śni! Ja lubię, kiedy ludzie kłamią! - Kłamstwo - to  jedyny człowieczy przywilej wobec wszystkich innych organizmów. Kto kłamie, ten dociera do prawdy! Gdybym nie kłamał, nie byłbym człowiekiem. Ani jednej prawdy nie dociekał, kto przedtem nie skłamał czternaście razy, może nawet sto czternaście, i jest to rzecz w swoim rodzaju chlubna, lecz my nawet kłamać nie umiemy według własnych wzorów! Łżyj mi, ale łżyj po swojemu, a ja cię uściskam. Zełgać po swojemu - to nieomal lepsze niż powtórzyć prawdę za kim innym; w pierwszym wypadku jest się człowiekiem, w drugim tylko papugą! Prawda nie ucieknie, a życie bardzo łatwo okaleczyć; już bywały przykłady. Czymże teraz jesteśmy? My wszyscy, wszyscy bez wyjątku, jeżeli chodzi o naukę, rozwój, ciągłość myśli, wynalazki, ideały, dążenia, liberalizm, rozsądek, doświadczenie i wszystko, wszystko, wszystko, wszystko, wszystko-  tkwimy dotychczas w przedwstępnej klasie gimnazjum! Zasmakowało nam żyć cudzym rozumem i trzymamy się tego jak pijany płotu!
— Razumichin w "Zbrodni i Karze" Dostojewskiego
Reposted bycytatypsychorastrawberry-fields-foreverfuckyoulittle

April 13 2010

Moje słowa nie odpowiadają moim myślom, a to poniża moje myśli.

— Fiodor Dostojewski "Idiota"
Reposted bymargotblue margotblue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl